19 publicaties gevonden
zwangerschap (9)bekkenpijn (9)postpartum (7)aslr (3)lage rugpijn (3)oefeningen (3)taping (2)BMI (2)chronische pijn (2)kuhrt (2)p4 (2)
Mist u hier een interessante publicatie?
Laat het ons weten

Canadese richtlijn: Alle vrouwen zonder contra-indicatie zouden fysiek actief moeten zijn tijdens de hele zwangerschap

Wanneer je je wilt verdiepen in het nut, de indicaties en contraindicaties van fysieke activiteiten die je doet tijdens de zwangerschap lees je de volledige Canadese richtlijn. De link staat hieronder.

Dit zijn vast de sterke aanbevelingen:

  • Alle vrouwen zonder contra-indicatie zouden tijdens de zwangerschap fysiek actief moeten zijn. bewijs van matige kwaliteit.
  • Vrouwen die eerder inactief waren. bewijs van matige kwaliteit.
  • Vrouwen gecategoriseerd als overgewicht of obesitas (zwangerschapzwangermassa-index ≥25 kg / m2). bewijs van lage kwaliteit.
  • Zwangere vrouwen moeten elke week ten minste 150 minuten matige intensiteit aan fysieke activiteit hebben om klinisch betekenisvolle gezondheidsvoordelen en vermindering van zwangerschapscomplicaties te bereiken. bewijs van matige kwaliteit.

Fysieke activiteit moet gedurende minimaal 3 dagen per week worden opgebouwd; elke dag actief zijn wordt aangemoedigd. bewijs van matige kwaliteit.
Zwangere vrouwen winnen het meest aan effect als ze zowel aërobe als weerstandstrainingactiviteiten uitvoeren. Het toevoegen van yoga en/of zacht rekken kan ook nuttig zijn. hoogwaardig bewijs.

Full text Canadian guideline Mottola et al, 2019

Uitklappen (Engels)

Interested in the benefits, indications and contraindications for physical activity throughout pregnancy? Please read this guideline and follow the link.

Strong recommendations are summarized below:

All women without contraindication should be physically active throughout pregnancy. moderate-quality evidence.

  • Women who were previously inactive. moderate-quality evidence.
  • Women categorised as overweight or obese (prepregnancy body mass index ≥25 kg/m2).  low-quality evidence.
  • Pregnant women should accumulate at least 150 min of moderate-intensityiii physical activity each week to achieve clinically meaningful health benefits and reductions in pregnancy complications. Strong recommendation, moderate-quality evidence.
  • Physical activity should be accumulated over a minimum of 3 days per week; however, being active every day is encouraged. moderate-quality evidence.
  • Pregnant women should incorporate a variety of aerobic and resistance training activities to achieve greater benefits. Adding yoga and/or gentle stretching may also be beneficial. high-quality evidence.

Fysiek actief zijn tijdens de zwangerschap vermindert pijnklachten rug, bekken tijdens de zwangerschap en vlak na de bevalling, maar verlaagt het risico op klachten niet.

Fysiek actief zijn tijdens de zwangerschap verlaagt de odds op het ontwikkelen van lage rug of bekkenpijn niet, niet  tijdens de zwangerschap en ook niet vlak na de bevalling.

Verschillende vormen van fysieke activiteiten die tijdens de zwangerschap worden uitgevoerd verlaagt het risico op klachten niet.

Uitklappen (Engels)

Being physically active during pregnancy did not reduce the odds of developing low back, pelvic or lumbopelvic pain either during pregnancy or in the postpartum period.

Physical activity performed in various formats during pregnancy decreased the severity of low back, pelvic and lumbopelvic pain during pregnancy and the early postpartum period.

Systematic review and meta-analysis full text Davenport et al, 2019

Ziekteverlof aan het einde van de zwangerschap kan mogelijk voorkomen worden door werkaanpassingen en het doen van oefeningen tijdens de zwangerschap.

Wanneer banen in de zwangerschap worden aangepast kunnen mogelijk meer vrouwen tussen week 32 en 36 blijven werken. Daarnaast vormen lagere opleiding, pijn in de bekkenregio, fysieke beperkingen en  ziekteverlof in het tweede trimester de risicofactoren voor ziekteverlof aan het einde van de zwangerschap.

 full text Stafne et al, 2019

Uitklappen (Engels)

‘Facilitating job adjustments when required might keep more pregnant women in employment. Furthermore, pain locations in pelvic area, disability, lower education and being sick listed due to LPP in mid pregnancy are important risk factors for sick leave in late pregnancy.’

 

 

 

Geen bewezen effect van hardlopen/joggen op het geboortegewicht of de zwangerschapsduur, hoger aantal kunstverlossingen bij hardlopers/joggers

Ongeacht de gemiddeld afgelegde afstand of duur van de zwangerschap, blijkt er geen effect van hardlopen/joggen op het geboortegewicht of de zwangerschapsduur. Er is wel een verhoogd aantal kunstverlossingen bij vrouwen die rennen gevonden, waarschijnlijk door verhoogde bekkenbodemactiviteit. Er is gerandomiseerde prospectieve analyse nodig om deze bevindingen verder te onderzoeken.

full text Kuhrt et al, 2018

Uitklappen (Engels)

‘Continuing to run during pregnancy does not appear to affect gestational age or birthweight centile, regardless of mean weekly distance or stage of pregnancy. Assisted vaginal delivery rates were higher in women who ran, possibly due to increased pelvic floor muscle tone. Randomised prospective analysis is necessary to further explore these findings.’

Nigeriaanse studie: 34 % lage rugpijn en 58 % bekkenpijn tijdens de zwangerschap.

In Nigeria is voor het eerst een studie gedaan naar lage rugpijn en bekkenpijn tijdens de zwangerschap. De incidentie was hoog: 34,3% lage rugpijn en 57,6% bekkenpijn. Pijnstillers werden vooral gebruikt bij ernstige pijn. Er bleek een toevalsbevinding van incontinentie onder zwangeren met lage rug/bekkenpijn. Er was geen significante associatie tussen lage rugpijn en BMI van de moeder.

full text Usman et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘The incidence of LBPs and pelvic girdle pains was high and found to be 34.3% and 57.6%, respectively. Analgesics were used especially among those with severe pains. There was an incidental finding of urinary incontinence among pregnant women with complaints of low back/pelvic girdle pains. There was no statistically significant association between LBPs and maternal BMI.’

excessieve aanspanning dwarse buikspieren tijdens Active Straight Leg Raise test bij patiënten met langdurige zwangerschaps-gerelateerde pijn

Tijdens de Active Straight Leg Raise test vindt bij patiënten met langdurige zwangerschaps-gerelateerde pijn aan de achterkant van het bekken een significant excessieve contractie van de dwarse buikspieren plaats. Deze bevindingen ondersteunen niet het idee dat aanspanning van de dwarse buikspieren is verminderd bij chronische bekkenpijn-patiënten. Dit impliceert dat er geen grond is om dwarse buikspier -oefeningen aan deze patiënten voor te schrijven.

full Text Mens et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘Significant excessive contraction of the TrA is present during ASLR in patients with long-lasting pregnancy-related posterior PGP. The present findings do not support the idea that contraction of the TrA is decreased in long-lasting pregnancy-related PGP. This implies that there is no rationale for the prescription of exercises to enhance contraction of TrA in patients with long-lasting pregnancy-related PGP.’

Kleine invasieve fusie van het SI-gewricht positief effect op chronische lage rugpijn

Patiënten met chronische lage rugpijn, afkomstig van het SI-gewricht, reageren beter (pijnvermindering, functieverbetering en verhoging kwaliteit van leven) op een kleine invasieve fusie van het SI-gewricht met driehoekige titaniumimplantaten dan op conservatieve behandeling.

full text Dengler et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘For patients with chronic LBP originating from the SIJ, minimally invasive SIJF with triangular titanium implants was safe and more effective than CM in relieving pain, reducing disability, and improving patient function and quality of life. Our findings will help to inform decisions regarding its use as a treatment option in this patient population.’

Stabiliserende oefeningen verminderen mogelijk bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap

Zes studies voldeden aan de inclusie en exclusiecriteria van deze review. Alle studies gebruikten pijn als uitkomstmaat. Er was tegenstrijdig bewijs tussen de studies. Twee studies toonden aan dat regelmatig uitgevoerde stabiliserende oefeningen de pijn verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Ook is er enig bewijs dat stabiliserende oefeningen postpartum pijn verminderen. Samenvattend is er beperkt bewijs voor de clinicus dat stabiliserende oefeningen effectief zijn in het behandelen van bekkenpijn tijdens de zwangerschap en in de periode na de bevalling.

Almousa et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘Six studies were identified as eligible with the inclusion and exclusion criteria. All studies evaluated the pain as an outcome measure. The evidence conflicted between the studies. Two studies showed that stabilizing exercises decrease pain and improve the quality of life for pregnant women when they are carried out on a regular basis. There is some limited evidence that stabilizing exercises decrease pain for postpartum women too. In summary, there is limited evidence for the clinician to conclude on the effectiveness of stabilizing exercises in treating pelvic girdle pain during pregnancy and the postpartum periods.’

Medisch tapen vermindert bekkenpijn tijdens zwangerschap

Elastische tape vermindert de zwangerschaps-gerelateerde bekkenpijn. ZBP vermindert de kwaliteit van leven voor zwangere vrouwen. 

N. Kuciel et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘Elastic tape decreases pain in pregnancy-related pelvic girdle pain. Pelvic girdle pain deteriorates the quality of life for pregnant women.’

Bekkenpijn beïnvloedt de staplengte bij zwangeren

Loopsnelheid beïnvloedde de middelpuntverplaatsing en snelheid parameters, en loopsnelheid maakt het effect van zwangerschap op de verschillende parameters mogelijk. Bekkenpijn had alleen invloed op de staplengte. Het looppatroon van zwangere vrouwen met bekkenpijn was gelijk aan dat van gezonde zwangeren maar verschilde van het looppatroon van niet-zwangere vrouwen.

abstract Kerbourc’h et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘Gait speed influenced COP displacement and velocity parameters, and gait velocity potentiated the effect of pregnancy on the different parameters. Pelvic girdle pain had an influence on COP anteroposterior length only. With COP parameters being only slightly modified by PGP, the gait of pregnant women with PGP was similar to that of healthy pregnant women but differed from that of nonpregnant women.’

Professionele informatie en steun bij stress kan negatieve invloed op gezondheid moeder en foetus tegengaan

Psychologische stress aan het einde van een voldragen zwangerschap en in de periode na de bevalling komt vaak voor en is vooral geassocieerd met stress tijdens zwangerschap en met pariteit (aantal kinderen dat een vrouw gebaard heeft). Geadviseerd wordt om al vroeg in de zwangerschap, en met regelmaat tot aan de bevalling, de mate van stress goed te evalueren. Informatievoorziening en steun van professionals kan de negatieve impact op de gezondheid van moeder en kind verminderen of tegenhouden.

abstract Lorèn-Guerrero et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘Psychological distress at the end of a full-term pregnancy and in the postpartum period occurs frequently and was associated mainly with stress experienced during pregnancy and parity. It is advisable to perform proper assessment of stress and significant psychological distress at the early stage of pregnancy and repeatedly later on until delivery. Information and support from professionals can help to decrease and prevent their negative impact on maternal and fetal health, as observed in the current evidence.’

Uitgebreide bekkenpijn en duur van de pijnklachten sterkste predictoren voor chronische pijnklachten

Uitgebreide, aanhoudende bekkenpijn en langdurige klachten zijn de sterkste voorspellers van chronische klachten. Omdat uitgebreide pijn geassocieerd is met peripartum bekkenpijn kan bekkenpijn bijdragen aan langdurig ziekteverlof of AOW. Een screeningtool moet ontwikkeld worden om vrouwen die risico lopen op zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn te kunnen opsporen, zodat vroege interventie mogelijk is.

full text Bergström et al, 2017

Uitklappen (Engels)

‘This study is unique as it is one of few long-term follow-up studies following women with PPGP of more than 11 years. The results show that spontaneous recovery with no recurrences is an unlikely scenario for a subgroup of women with PPGP. Persistency and/or duration of pain symptoms as well as widespread pain appear to be the strongest predictors of poor long-term outcome. Moreover, widespread pain is commonly associated with PPGP and may thus contribute to long-term sick leave and disability pension. A screening tool needs to be developed for the identification of women at risk of developing PPGP to enable early intervention.’

Internetforums voor zwangeren mogelijk nuttig voor consulten in zorg

De populariteit van internetforums onder zwangere vrouwen suggereert dat deze groep aanvullende informatiebronnen en steun nodig heeft naast de traditionele consulten bij hulpverleners. De hulpverleners moeten erkennen dat zwangere vrouwen de internetforums bezoeken voor steun en informatie om betere gezondheidsbeslissingen te kunnen nemen. Dit is een potentiele bron voor professionals in de zorg om consulten te kunnen bieden aan zwangere vrouwen.

full text Haukeland Fredriksen et al, 2016

Uitklappen (Engels)

‘The popularity of Web-based discussion forums among pregnant women suggests that this group needs additional sources of information and support to complement traditional consultations with the health professionals. The professionals need to recognize that pregnant women access Web-based discussion forums for support and information to increase their ability to take better health decisions for themselves. This is a potential resource that health professionals may find useful in consultations with pregnant women.’

Vroege diagnostiek nodig van lage rug/bekkenpijn tijdens zwangerschap en na bevalling om chronische klachten te voorkomen

Diagnostiek van lage rug/bekkenpijn moet vroeg in de zwangerschap en snel na de bevalling gedaan worden om vrouwen te herkennen die risico lopen op chronische pijnklachten. Tien procent van de vrouwen, die in de zwangerschap bekkenpijnklachten hadden, bleek tot 11 jaar later nog ernstige gevolgen te ondervinden. Een aantal positieve provocatietesten en eerder ervaren lage rugklachten kan deze vrouwen identificeren.

full text Elden et al, 2016

Uitklappen (Engels)

‘This unique long-term follow up of PGP highlights the importance of assessment of pain in the lumbopelvic area early in pregnancy and postpartum in order to identify women with risk of long term pain. One of 10 women with PGP in pregnancy has severe consequences up to 11 years later. They could be identified by number of positive pain provocation tests and experience of previous LBP. Access to evidence based treatments are important for individual and socioeconomic reasons.’

Bekkenpijn en lage rugpijn vroeg in de zwangerschap aanpakken

Bekkenpijn en Lage Rugpijn moeten vroeg in de zwangerschap worden aangepakt om zowel individuele pijnklachten als het risico op chronische pijnklachten te verlagen.

full text Bergström et al, 2016

Uitklappen (Engels)

‘Most women did not report any sick leave or sought any healthcare due to PLBP/PGP the past 6 months at Q3. However, women with ‘continuous’ PLBP/PGP 14 months postpartum did report a higher prevalence and degree of sick leave and sought healthcare to a higher extent compared to women with ‘recurrent’ PLBP/PGP at Q3. Women with more pronounced symptoms might constitute a specific subgroup of patients with a less favourable long-term outcome, thus PLBP/PGP needs to be addressed early in pregnancy to reduce both individual suffering and the risk of transition into chronicity.’

Drawing-in oefening leidt tot kleine verbreding van de diastase recti abdomini

Tijdens de zwangerschap en in de postpartumperiode zijn op 4 meetmomenten de effecten geëvalueerd van primigravida vrouwen. De crunch buikspieroefening gaf steeds een significante vernauwing van de afstand tussen de rectus abdominusspieren (IRD), de drawing-in oefening (navel intrekken) gaf daarentegen een kleine verwijding van de IRD.

abstract Mota et al, 2015  

Uitklappen (Engels)

‘Overall, there was a contrasting effect of the 2 exercises, with the abdominal crunch exercise consistently producing a significant narrowing of the IRD. In contrast, the drawing-in exercise generally led to a small widening of the IRD.’

Meer studies naar postpartum lage rug/bekkenpijn nodig om effectieve oefenprogramma's verder te waarborgen

Er zijn maar weinig gerandomiseerde klinische trials die de effectiviteit van oefening op lumbopelvische pijn (LPP) bij postnatale vrouwen hebben geëvalueerd. Ook is er een grote variabiliteit tussen bestaande studies in de samenstelling van oefenprogramma’s, soorten bevalling, follow-up momenten en uitkomstmaten. Omdat er wel enig bewijs is dat oefeningen de LPP kunnen verlichten zijn er studies van hoge kwaliteit nodig om de meest effectieve elementen van postnatale oefenprogramma’s te waarborgen die geschikt zijn voor behandeling van LPP.

full text Tseng et al, 2015

Uitklappen (Engels)

‘Our review indicates that only few randomised controlled trials have evaluated the effectiveness of exercise on LPP among postnatal women. There is also a great amount of variability across existing trials in the components of exercise programs, modes of delivery, follow up times and outcome measures. While there is some evidence to indicate the effectiveness of exercise for relieving LPP, further good quality trials are needed to ascertain the most effective elements of postnatal exercise programs suited for LPP treatment’

Bekkenpijn postpartum kan niet worden afgeleid uit zelfgerapporteerde bekkenpijn, pijnlocaties of testresultaten in zwangerschapsweek 30

Prevalentie van bekkenpijn bleef ongewijzigd tussen 12 weken en 1 jaar postpartum (31-30%). De scores voor fysiek functioneren en lichamelijke pijn verbeterden merkbaar tussen de meetpunten in de 30e week van de zwangerschap en in de 12e week na de bevalling. Vrouwen met de meeste bekkenpijn in zwangerschapsweek 30 toonden de grootste verbetering. Er was duidelijke verbetering in scores voor fysiek functioneren en lichamelijke pijn tot 12 weken na de bevalling, daarna nog marginale verbetering. Ondanks de nog hoge prevalentie van bekkenpijn een jaar na de bevalling, bleken de meeste vrouwen wel hersteld op basis van de scores voor fysiek functioneren en lichamelijke pijn. Ongunstig verloop van bekkenpijn na de bevalling bleek niet afgeleid te kunnen worden uit door vrouwen gerapporteerde bekkenpijn, pijnlocaties in het bekken, noch uit de testresultaten in de 30e zwangerschapsweek.

abstract Robinson et al, 2014

Uitklappen (Engels)

‘PGP prevalence remained unchanged from 12 weeks to one year postpartum (31-30%). Physical functioning (PF)  and  bodily pain(BP) scores improved markedly from Gravity Week 30 to 12 weeks postpartum, and marginally thereafter. The most afflicted women at GW30 experienced largest improvement.’ ‘PF and BP scores improved markedly from GW30 to 12 weeks postpartum, and marginally thereafter. Despite high PGP prevalence one year postpartum, most women recovered in terms of PF and BP scores. Unfavourable clinical course postpartum did not appear to depend on self-reported PGP, pain locations in the pelvis, or response to clinical tests at GW30.’

Pijnlocalisatie i.c.m. P4 en ASLR testen

Pijnlocalisatie in combinatie met uitslagen van de P4 en ASLR testen zijn relevant om aanwezigheid van bekkenpijn bij zwangere vrouwen te kunnen evalueren.

abstract Robinson et al, 2010

Uitklappen (Engels)

‘The objective of this cross-sectional study was to explore the associations between pain locations, responses to the posterior pelvic pain provocation (P4) test, responses to the active straight leg raise (ASLR) test and disability in late pregnancy. 283 women in gestation week 30 (mean age 31.3 years; 59% nullipara) completed a questionnaire (including pain drawing and Disability Rating Index, DRI). Women with PGP were more afflicted than the women with LBP and those without PGP. Highest DRI score was reported by women having combined symphysis pain and bilateral posterior pain. The multivariate analyses showed that results from P4 and ASLR contributed independently to DRI. Taken together, pain location combined with responses to P4 and ASLR tests are relevant when evaluating affliction in pregnant women with possible PGP.’