ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Definities

1.1) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteit: Een door Centrum BTR/Rost Therapy georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke
 2. Annulering: (Tussentijdse) beëindiging van de Lesovereenkomst.
 3. Deelnemer: De persoon die zich voor deelname aan een Activiteit heeft ingeschreven.
 4. Lesgeld: Het bedrag dat Centrum BTR/Rost Therapy in rekening brengt voor deelname aan een Activiteit.
 5. Lesovereenkomst: De overeenkomst tussen Deelnemer en Centrum BTR/Rost Therapy met betrekking tot deelname aan een Activitieit.
 6. Centrum BTR/Rost Therapy: Centrum BTR/Rost Therapy, met adres Rijnsburgerweg 95, 2334 BK Leiden en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69546681.

 

2.Toepasselijkheid en totstandkoming Lesovereenkomst

2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Centrum BTR/Rost Therapy met betrekking tot Activiteiten aangeboden aan of uitgevoerd voor Deelnemers.

2.2) Prijzen van Lesgeld, locaties, data en lestijden van Activiteiten in uitingen van Centrum BTR/Rost Therapy zijn steeds onder voorbehoud.

2.3) Na bevestiging door Centrum BTR/Rost Therapy aan Deelnemer dat deze kan deelnemen aan de gewenste Activiteit komt een Lesovereenkomst tot stand tussen Centrum BTR/Rost Therapy en Deelnemer. Indien de Lesovereenkomst op afstand tot stand is gekomen heeft Deelnemer na bevestiging een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen deze de Lesovereenkomst kan beëindigen overeenkomstig artikel 4.

2.4) Indien en voorzover een Activiteit betrekking heeft op een post-HBO opleiding geldt dat de Lesovereenkomst dienaangaande een duur heeft van drie jaar. Indien de Activiteit betrekking heeft op een Masterfase, geldt dat de Lesovereenkomst dienaangaande een duur heeft van twee jaar. Bij voorgenomen wijzigingen in het aanbod van de Activiteit onder de respectievelijke Lesovereenkomsten, informeert Centrum BTR/Rost Therapy Deelnemer tijdig over de laatste mogelijkheid tot het volgen van een Activiteit die onderdeel uitmaakt van de betreffende Lesovereenkomst. Na ommekomst van de duur van een Lesovereenkomst als hiervoor bedoeld, kan Deelnemer geen aanspraak meer maken op het volgen van een Activiteit.

2.5) Op de Lesovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing naast het op de Activiteit betrekking hebbende Onderwijs en Examen Reglement (OER).

2.6) Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, is die nietigheid of vernietiging slechts partieel en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

 

3.Doorgang/Wijziging van Activiteiten

3.1) Lesgeld, locatie, data en/of lestijden voor een Activiteit kunnen door Centrum BTR/Rost Therapy worden aangepast door een schriftelijke kennisgeving aan Deelnemer. Bij een wezenlijke wijziging is Deelnemer gerechtigd de Lesovereenkomst binnen twee weken na datum van de kennisgeving kosteloos te Annuleren door een aangetekend schrijven, echter zonder dat voor Deelnemer een recht op schadevergoeding ontstaat.

3.2) Docenten voor een Activiteit kunnen door Centrum BTR/Rost Therapy worden vervangen, zonder dat hieruit voor Deelnemer het recht voortvloeit de Lesovereenkomst te Annuleren of te ontbinden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3) Een Activiteit vindt slechts doorgang indien zich voldoende Deelnemers hebben aangemeld naar oordeel van Centrum BTR/Rost Therapy. Annulering door Centrum BTR/Rost Therapy zal uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum van een Activiteit plaatsvinden. Als dan kan Centrum BTR/Rost Therapy de Lesovereenkomst kosteloos Annuleren en wordt eventueel door Deelnemer betaald Lesgeld gerestitueerd. Op verzoek van Deelnemer kan het betaalde Lesgeld worden benut voor deelname aan de eerstvolgende gelijksoortige Activiteit die Centrum BTR/Rost Therapy organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in dat geval niet aan Deelnemer in rekening gebracht.

 

4. Annulering en afwezigheid

4.1) De volgende annuleringsregeling geldt indien Deelnemer de Lesovereenkomst wenst te Annuleren:

(i) Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

 1. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
 2. annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is kosteloos mogelijk;
 3. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is Deelnemer 25% van het overeengekomen Lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 4. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is Deelnemer 50% van het overeengekomen Lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 5. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is Deelnemer het volledige, overeengekomen Lesgeld verschuldigd.

(ii) Bij afstandsonderwijs is, nadat de Lesovereenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

4.2) Een Deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, mits de vervangende deelnemer, naar mening van Centrum BTR/Rost Therapy, voldoet aan de toelatingscriteria en de wijziging schriftelijk is doorgegeven aan Centrum BTR/Rost Therapy voor aanvang van de

Activiteit.

4.3) Indien Deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van Centrum BTR/Rost Therapy waarbij verzocht kan worden een bewijsstuk te overleggen) een belangrijk deel van een bepaalde Activiteit heeft moeten verzuimen, zal Centrum BTR/Rost Therapy zich inspannen deze Deelnemer éénmalig in staat te stellen bij een volgende, soortgelijke Activiteit het verzuimde deel in te halen onder de voorwaarde dat bij de start van die soortgelijke Activiteit nog plaats is voor Deelnemer. Centrum BTR/Rost Therapy is nimmer verplicht betaalde bedragen geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke Activiteit niet of niet meer door Centrum BTR/Rost Therapy wordt georganiseerd.

4.4) Voor het inhalen van een Activiteit wordt € 150,- administratiekosten in rekening gebracht en eventuele additionele kosten voor de dagarrangementen. Bij Activiteiten waarvan het Lesgeld niet meer dan € 1500,- bedraagt, bedragen de administratiekosten voor inhalen € 50,-. Tussentijdse prijsstijgingen in het Lesgeld worden niet in rekening gebracht als er sprake is van inhalen. Bij annulering van de soortgelijke Activiteit door Centrum BTR/Rost Therapy waar de Deelnemer zou inhalen worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1) Tenzij specifieke betalingscondities zijn overeengekomen ontvangt de Deelnemer na bevestiging van diens deelname aan een Activiteit een factuur voor het verschuldigde Lesgeld. Deelnemer zal deze binnen twee weken na dagtekening van de factuur betalen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. Centrum BTR/Rost Therapy mag van Deelnemer verlangen dat het volledige Lesgeld uiterlijk 10 werkdagen voor startdatum van de Activiteit is voldaan.

5.2) Deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Indien na een herinnering en een volgende termijn van 10 werkdagen het Lesgeld nog steeds niet is betaald, is Centrum BTR/Rost Therapy gerechtigd rente en redelijke kosten van

(buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

5.3) Deelnemer kan verzoeken de factuur voor het Lesgeld aan diens werkgever te verzenden die namens Deelnemer bevrijdend kan betalen. Deelnemer blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van het Lesgeld aan Centrum BTR/Rost Therapy.

5.4) Centrum BTR/Rost Therapy houdt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van het Lesgeld is ontvangen. Centrum BTR/Rost Therapy kan in voorkomende gevallen (i) Deelnemer de toegang tot Activiteit of de toetsing ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen alsmede (ii) het getuigschrift / diploma / certificaat niet verstrekken.

 

6. Bijkomende kosten

6.1) Tenzij in de schriftelijke informatie door Centrum BTR/Rost Therapy over een Activiteit uitdrukkelijk vermeld, zijn in het Lesgeld niet inbegrepen

(i) verblijfkosten, hotelkosten,

(ii) kosten van aanschaf voor voorgeschreven literatuur en/of materiaal en/of

(iii) examen- en/of tentamengelden. Deze kosten komen voor rekening van de Deelnemer en dienen afzonderlijk aan Centrum BTR/Rost Therapy dan wel de instantie die de dienst of service verleent, te worden vergoed.

 

7. Rechten van Intellectuele Eigendom

7.1) Alle rechten op de in het kader van een Activiteit verstrekte schriftelijke of digitale materialen rusten bij Centrum BTR/Rost Therapy en/of een door Centrum BTR/Rost Therapy ingeschakelde derde. Deelnemers verkrijgen slechts een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Het is niet toegestaan deze materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n).

7.2) De inhoud van het materiaal is met zorg samengesteld. Centrum BTR/Rost Therapy aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door Deelnemers van de aanbevelingen in het materiaal neergelegd en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de Activiteit gegeven.

 

8. Overmacht

8.1) Centrum BTR/Rost Therapy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, waaronder in dit kader onder andere wordt verstaan het niet beschikbaar zijn van lesmateriaal, docenten of locaties.

8.2) Ingeval van overmacht aan de zijde van Centrum BTR/Rost Therapy worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Centrum BTR/Rost Therapy meer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Lesovereenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen al ingevolge de Lesovereenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1) In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Centrum BTR/Rost Therapy jegens Deelnemer beperkt tot directe schade en voor maximaal het door de Deelnemer betaalde bedrag aan Lesgeld voor de Activiteit als gevolg waarvan de schade zou zijn ontstaan.

9.2) Centrum BTR/Rost Therapy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, onnodig gemaakte reis- en verblijfkosten, gederfde opbrengsten en/of winsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3) Deelnemer dient een vordering tot schadevergoeding uiterlijk één jaar nadat Deelnemer de grond die hiervoor aanleiding geeft heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Centrum BTR/Rost Therapy schriftelijk in te dienen, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

10. Ontbinding

10.1) Indien de Deelnemer één of meerdere van diens verplichtingen jegens Centrum BTR/Rost Therapy niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, staat het Centrum BTR/Rost Therapy vrij, zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een andere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring de met Deelnemer gesloten Lesovereenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daardoor voor Deelnemer een recht op restitutie van betaald Lesgeld ontstaat. Onverminderd andere haar toekomende rechten heeft Centrum BTR/Rost Therapy in dit geval recht op vergoeding van alle uit de ontbinding voortvloeiende schade, en zal Deelnemer in ieder geval steeds het volledige Lesgeld verschuldigd blijven.

10.2) Indien Centrum BTR/Rost Therapy in verzuim is kan Deelnemer de betrokken Lesovereenkomst ontbinden voor het gebrekkige gedeelte waarvoor Centrum BTR/Rost Therapy in verzuim is, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

 1. Persoonsgegevens

11.1) Centrum BTR/Rost Therapy zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de Lesovereenkomst en voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van Centrum BTR/Rost Therapy diensten verrichten dan wel met Centrum BTR/Rost Therapy samenwerken.

11.2) Centrum BTR/Rost Therapy zal alles wat Deelnemer aan informatie aan Centrum BTR/Rost Therapy verstrekt vertrouwelijk behandelen.

 

12. Overdracht

12.1) Deelnemer geeft Centrum BTR/Rost Therapy bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een derde

(i) indien deze overdracht plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming waartoe zowel de rechten als de verplichtingen onder de Lesovereenkomst behoren dan wel

(ii) indien Centrum BTR/Rost Therapy aansprakelijk blijft voor de nakoming van de verplichtingen.

 

13. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Activiteit

–Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Activiteit worden door Centrum BTR/Rost Therapy beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Centrum BTR/Rost Therapy per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1) Alle aanbiedingen en (Les)overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2) Centrum BTR/Rost Therapy streeft er naar om de Deelnemer naar tevredenheid van goed onderwijs te voorzien. Mocht de Deelnemer ondanks deze inspanningen niet tevreden zijn, dan kan de Deelnemer hierover contact opnemen met de betrokken docent. De melding wordt onderzocht en besproken, waarbij wordt gekeken of er onderling een oplossing gevonden kan worden.

14.3) De Deelnemer kan na het onderlinge overleg of in plaats daarvan tijdig een formele klacht indienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen, waarin de Deelnemer zich uitlaat over de het doen of nalaten van Centrum BTR/Rost Therapy. Onder tijdig wordt verstaan binnen 2 maanden na afloop van de scholingsactiviteit. Na verstrijken van die termijn kan de klacht niet meer in behandeling worden genomen. Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door de Deelnemer. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening. De Deelnemer kan de klacht sturen naar mevrouw S. Schipper per mail aan info@rosttherapy.com en desgewenst per post naar het volgende adres: Rost Therapy, Rijnsburgerweg 95, 2334BK Leiden.

14.4) Na indiening van de klacht krijgt de Deelnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van het indienen van de klacht en de te volgen procedure en verwachte tijdsverloop.  De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Daarvan wordt de Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, dat wil zeggen in ieder geval binnen vier weken na indiening van de klacht. Mocht dit langer nodig hebben dan wordt de Deelnemer hiervan in kennis gesteld. De Deelnemer wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.

14.5) De klacht is afgehandeld indien de Deelnemer dat heeft aangegeven of bevestigd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens vijf jaar worden bewaard.

14.6) De Deelnemer heeft bovendien de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na melding door de Deelnemer, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij het beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl.